Szukaj:
ZSB


Klauzula dotycz膮ca danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuj臋, i偶:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespó艂 Szkó艂 Budownictwa i Kszta艂cenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie z siedzib膮 przy ul. Budowlanych 6 w Koninie

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  iod@konin.um.gov.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b臋d膮 w celu realizacji ustawowych zada艅 szko艂y/placówki o艣wiatowej równie偶 w zakresie monitoringu wizyjnego w obiektach administratora. - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b臋d膮 wy艂膮cznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane b臋d膮 w czasie okre艣lonym przepisami prawa, zgodnie
z instrukcj膮 kancelaryjn膮

6) Posiada Pani/Pan prawo do: 偶膮dania od administratora dost臋pu do danych osobowych; sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofni臋cia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjneKlauzula informacyjna


KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
W zwi膮zku z realizacj膮 wymogów art. 13 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ogólnym rozporz膮dzeniem o ochronie danych „RODO”), informujemy, 偶e:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespó艂 Szkó艂 Budownictwa i Kszta艂cenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie reprezentowany przez Dyrektora z siedzib膮 w Koninie, ul. Budowlanych 6, 62-510 Konin, tel. 63 243 32 68, e-mail: zsb@konin.lm.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest mo偶liwy pod adresem: Urz膮d Miejski w Koninie, tel. (63) 240-11-77, e-mail: iod@konin.um.gov.pl
 3. Celem przetwarzania przez placówk臋 jest wype艂nienie obowi膮zków publicznych na艂o偶onych na ni膮 przepisami prawa. W przypadku danych osobowych dzieci jest to realizacja zada艅 o艣wiatowych, dydaktycznych  i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpiecze艅stwa oraz wype艂nienie obowi膮zku dotycz膮cego uzupe艂niania i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, dzia艂alno艣ci wychowawczej i opieku艅czej. 
  Placówka przetwarza równie偶, dane osobowe pracowników i kontrahentów w celu prawid艂owej realizacji umów o prac臋 b膮d藕 innych umów zlecenia.
 4. W ramach wykonywania ustawowych obowi膮zków placówka przetwarzana dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. g RODO, czyli wype艂nienia przez szko艂臋/przedszkole/placówk臋 obowi膮zku,w 艣ci艣le okre艣lonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa. Przepisy te znajduj膮 si臋 przede wszystkim w ustawach: 
  a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo o艣wiatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 1148)
  b) Ustawa z dnia 07 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty (Dz.U. z 2018 r., poz. 1457)
  c) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji o艣wiatowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1900)
  d) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967 i 2245, oraz z 2019 r., poz. 730)
  e) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040)
  f) oraz aktów wykonawczych (m.in. rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r., w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szko艂y i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, dzia艂alno艣ci wychowawczej i opieku艅czej oraz rodzajów tej dokumentacji oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017 r., poz. 1646) oraz rozporz膮dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2018 r., poz. 1574).
  Podstaw膮 przetwarzania danych osobowych uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych jest równie偶 zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a. Zgoda dotyczy przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku.
 5. Placówka nie przekazuje danych osobowych do pa艅stw trzecich i organizacji mi臋dzynarodowych.
 6. Szko艂a/przedszkole/placówka b臋dzie udost臋pnia膰 dane osobowe, je艣li b臋dzie si臋 to wi膮za艂o
  z realizacj膮 uprawnienia b膮d藕 obowi膮zku wynikaj膮cego z przepisu prawa.
 7. Dane osobowe b臋d膮 przetwarzane wy艂膮cznie przez okres niezb臋dny do realizacji celu przetwarzania. Dane osobowe uczniów (rodziców/opiekunów prawnych) b臋d膮 przechowywane do zako艅czenia okresu, w którym ucze艅 korzysta z wychowania w szkole (art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo O艣wiatowe), a dane pozosta艂ych osób do zako艅czenia obowi膮zku prawnego, na podstawie którego s膮 przetwarzane
 8. Ma Pan/Pani prawo dost臋pu do swoich danych osobowych, sprostowanie nieprawid艂owych danych, 偶膮dania usuni臋cia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia dostarczonych danych.  
 9. Pani/Pana dane przetwarzamy na podstawie zgody. Udzielona zgoda mo偶e zosta膰 wycofana
  w dowolnym momencie.
 10. W przypadku stwierdzenia, 偶e przetwarzanie danych narusza obowi膮zuj膮ce przepisy prawa, przys艂uguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01. Szczegó艂owe informacje kontaktowe do UODO s膮 dost臋pne pod tym linkiem.
 11. Dane osobowe nie podlegaj膮 profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 
 
 
 

  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo