Szukaj:
ZSB


Klauzula dotycz膮ca danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuj臋, i偶:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespó艂 Szkó艂 Budownictwa i Kszta艂cenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie z siedzib膮 przy ul. Budowlanych 6 w Koninie

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  iod@konin.um.gov.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b臋d膮 w celu realizacji ustawowych zada艅 szko艂y/placówki o艣wiatowej równie偶 w zakresie monitoringu wizyjnego w obiektach administratora. - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b臋d膮 wy艂膮cznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane b臋d膮 w czasie okre艣lonym przepisami prawa, zgodnie
z instrukcj膮 kancelaryjn膮

6) Posiada Pani/Pan prawo do: 偶膮dania od administratora dost臋pu do danych osobowych; sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofni臋cia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjneKlauzula informacyjna

Klauzula informacyjna – monitoringu w Zespole Szkó艂 Budownictwa i Kszta艂cenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie, ul. Budowlanych 6, 62-510 Konin

W zwi膮zku z realizacj膮 wymogów art. 13 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ogólnym rozporz膮dzeniem o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach monitoringu, obowi膮zuj膮cego na terenie szko艂y:
 
 1. Administratorem systemu monitoringu oraz administratorem danych osobowych pozyskanych w systemie monitoringu jest Zespó艂 Szkó艂 Budownictwa i Kszta艂cenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie,  reprezentowany przez Dyrektora,   z siedzib膮 w Koninie ul. Budowlanych 6, 62-510 Konin, tel. 63 243 32 68,      e-mail:  zsb@konin.lm.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest mo偶liwy pod adresem: Urz膮d Miejski w Koninie, tel. (63) 240-11-77, e-mail: iod@konin.um.gov.pl
 3. Zbieranie danych osobowych w systemie monitoringu odbywa si臋 w celu zapewnienia bezpiecze艅stwa uczniów i pracowników, innych osób przebywaj膮cych na terenie placówki oraz ochrony mienia.
 4. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania danych osobowych z monitoringu jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporz膮dzenia o ochronie danych „RODO”),  oraz art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo o艣wiatowe (tj. Dz. U. 2018, poz. 996).
 5. Przez obszar obj臋ty monitoringiem wizyjnym rozumie si臋:
- budynki szkolne (wej艣cia/wyj艣cia z budynków, korytarze),
- obszar wokó艂 szko艂y (ci膮gi komunikacyjne, boiska, plac zabaw, chodniki, parkingi).
 1. Dane osobowe pozyskane z monitoringu b臋d膮 przetwarzane i przechowywane w okresie 14 dni.
 2. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dost臋pu do danych osobowych, prawo ich sprostowania lub usuni臋cia. Ponadto przys艂uguje prawo ograniczenia przetwarzania w przypadkach okre艣lonych w art. 18 RODO.
 3. Dane nie s膮 przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) lub lit f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przys艂uguje. Podobnie, ze wzgl臋du na fakt, i偶 jedyn膮 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporz膮dzenia o ochronie danych „RODO”, nie przys艂uguje prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 ogólnego rozporz膮dzenia o ochronie danych „RODO”.
 4. Dane osobowe nie b臋d膮 przekazywane do pa艅stwa trzeciego (poza Uni臋 Europejsk膮) lub organizacji mi臋dzynarodowej.
 5. Dane z monitoringu mog膮 by膰 udost臋pnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci si臋 o to uprawniony na podstawie powszechnie obowi膮zuj膮cych przepisów prawa organ w ramach prowadzonego przez siebie post臋powania (np. policja, prokuratura, s膮d).
 6. W przypadku stwierdzenia, 偶e przetwarzanie danych narusza obowi膮zuj膮ce przepisy prawa, przys艂uguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01.
 7. Przetwarzanie danych osobowych w systemie monitoringu jest niezb臋dne do zapewnienia bezpiecze艅stwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia. Oznacza to, 偶e rejestracja wizerunku w systemie monitoringu jest konieczna w przypadku wej艣cia na teren Zespo艂u Szkó艂 Budownictwa i Kszta艂cenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie 
 8. Dane osobowe  nie b臋d膮 przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym równie偶 w formie profilowania, a o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, 偶e 偶adne decyzje nie zapadaj膮   automatycznie oraz, 偶e nie buduje si臋 偶adnych  profili.  
 
  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo