Stowarzyszenie ARKA

ul. Budowlanych 6

62-510 Konin

tel. 668 070 407

email: arka@op.plStatut


Statu - kliknij aby pobrać w formie dokumentu WORD.STATUT STOWARZYSZENIA POMOCY

 DZIECIOM i MŁODZIEŻY

„ARKA”

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH

 IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Działalność Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Arka” obejmuje wszechstronną opiekę nad uczniami na terenie powiatu konińskiego oraz wsparcie dla instytucji do tej opieki powołanych i działających.

§ 2

 2. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Arka”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach        i posiada osobowość prawną.

§ 3

 3. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 4

 4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Konin.

§ 5

 5. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar powiatu konińskiego. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza obszarem powiatu konińskiego.

§ 6

 6. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7

 7. Stowarzyszenie współpracuje z lokalnymi, krajowymi, zagranicznymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 8

 8. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział II

Cele i formy działania

§ 9

 9. Celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana pomoc dzieciom i młodzieży naszego powiatu, w tym w szczególności:

1) pomoc i opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkół powiatu konińskiego. W tym pomoc w przystosowaniu budynku szkoły do ich potrzeb.

2) organizowanie doraźnej pomocy materialnej w formie zbiórek odzieży, pomocy szkolnych, podręczników dla uczniów biednych.

3) założenie i prowadzenie w ZSB Konin świetlicy terapeutyczno-wychowawczej oraz opiekę nad uczniami uczęszczającymi do świetlicy, organizację dodatkowych form spędzania czasu wolnego dzieci.

4) organizowanie różnorodnych form wypoczynku wakacyjnego dla uczniów szkoły i podopiecznych świetlicy terapeutyczno-wychowawczej.

5) pomoc w opiece zdrowotnej nad uczniami i matkami młodocianymi w naszym powiecie.

6) organizowanie warsztatów artystycznych, kulinarnych i przygotowywanie do roli gospodyń domowych

 

§ 10

 10. Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz dzieci uczęszczających do szkół wszystkich typów oraz innych dzieci zamieszkałych na terenie powiatu konińskiego.

§ 11

11. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) organizowanie okresowych zbiórek odzieży i pomocy szkolnych na terenie powiatu konińskiego oraz rozprowadzanie zgromadzonych rzeczy wśród potrzebujących.

2) dyżury członków Stowarzyszenia w szkołach i świetlicy, w celu udzielania bieżącej pomocy wychowawcom świetlicy.

3) organizowanie we współpracy z Dyrekcjami Szkół i wychowawcami świetlicy przygotowania ciepłych napojów dla uczniów i wychowanków oraz – w miarę możliwości drugiego śniadania dla dzieci.

4) monitorowanie we współpracy z MOPS-em i GOPS-ami środowiska, w celu szybkiego wychwytywania dzieci wymagających udzielenia pomocy.

5) organizowanie we współpracy z Dyrekcjami szkół działającymi w naszym powiecie festynów, zabaw i innych form zagospodarowania dzieciom czasu wolnego.

6) wspomaganie działań świetlicy terapeutyczno-wychowawczej przez pomoc dzieciom w nauce oraz prowadzenie zajęć wychowawczych.

7) organizowanie pogadanek, konkursów, prelekcji o tematyce zdrowotnej.

§ 12

12. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 13

 13. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

         1) członków zwyczajnych,

         2) członków wspierających,

         3) członków honorowych.

§ 14

 14.1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

14.2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 15

15.1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

15.2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 16

 16.1. Członek zwyczajny ma prawo:

         1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

         2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,

         3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

         4) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,

         5) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

16.2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

         1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

        2) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,

        3) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

4) dbania o mienie Stowarzyszenia.

§ 17

 17.1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana

merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§ 18

 18.1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.

4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 19

 19.1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3) uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich lub nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 1 roku,

4) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia.

2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 20

 20. Władzami Stowarzyszenia są:

        1) Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,

        2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,

        3) Komisja Rewizyjna.

§ 21

 21.1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem pkt. 2.

2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 14 dni po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.

3. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.

§ 22

 22. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

 

Walne Zebranie Członków

§ 23

 23.1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie Członków może być

        1) Zwyczajne,

        2) Nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Wyjątek stanowi pierwszy rok działalności Stowarzyszenia, na zakończenie, którego zwołane zostanie Walne Zebranie sprawozdawczo- wyborcze.

4. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

        1) Z własnej inicjatywy,

        2) Na żądanie Komisji Rewizyjnej,

        3) Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

7. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia (z zastrzeżeniem § 21.2).

8. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków Stowarzyszenia.

Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

9. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos

przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 24

24. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,

2) uchwalenie statutu i jego zmian,

3)zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4) wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej

5) decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,

6) ustalanie wysokości składek członkowskich,

7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

9) nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,

10) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

Zarząd Stowarzyszenia

§ 25

 25.1. Zarząd składa się z 5 osób, w tym Prezesa. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona sekretarza i skarbnika, a także może wybrać wiceprezesa.

2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata (za wyjątkiem roku rozpoczęcia działalności Stowarzyszenia, w którym Zarząd wybrany zostaje na okres jednego roku).

3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.

§ 26

 26. Do zakresu działania Zarządu należy:

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,

2) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,

3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

4) ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,

5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

6) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,

7) zwoływanie Walnego Zebrania,

8) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,

9) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,

10) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,

11) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

12) w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich;

13)reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

§ 27

 27. Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

 

Komisja Rewizyjna

§ 28

 28.1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.

3.Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§ 29

 29. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia (za wyjątkiem pierwszego roku działalności Stowarzyszenia, w którym kontrola dokonana zostanie dwukrotnie),

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,

3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie

wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

4) zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

5) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,

6)składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 30

 30. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 31

 31.1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach

Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem

doradczym.

3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

Rozdział V 

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 32

 32. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 33

 33.1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia:

1) składki członkowskie,

2) darowizny, zapisy i spadki,

3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia)

4) dotacje

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w ciągu miesiąca od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 34

 34.1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych,

Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia

uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

Rozdział VI 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 35

 35.1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być podjęte przez Walne Zebranie Członków, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.

Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).